Данъчна защита


Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК