Годишно приключване


изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
изготвяне на годишни данъчни декларации;
изготвяне и представяне на годишни статистически форми за НСИ.