Оперативно счетоводно обслужване


обработване на първични и вторични счетоводни документи;
Изготвяне на отчети за вземания и задължения / доставчици и клиенти, месни и чуждестранни/
ДМА, ДНА, счетоводен и данъчно амортизационен план
Месечни Справки – Декларации по ЗДДС
VIES Декларации – ВОД
ВОП
Интрастат оператор
текущо водене, изготвяне и обработка на всички належащи платежни документи за разплащания с бюджета.